FÖRÄNDRING I TRE FASER – PROCESSMODELL

UNFREEZE – CHANGE – FREEZE

Kurt Zadek Lewin var en tysk-amerikansk psykolog, en av de moderna pionjärerna inom socialpsykologi samt organisatorisk och tillämpad psykologi. Han skapade modellen om förändring i tre steg som är

  1. UNFREEZE – Tina upp nuvarande strukturer
  2. CHANGE – Bygg om strukturer och sammanhang
  3. FREEZE – Lås fast den nya strukturen och säkra den genom

Den första fasen är oerhört viktigt, det gäller att se att man behöver göra en förändring och ta steget mot den. Detta skapar givetvis en hel rad av motstånd och också obehag, kanske ångest och symptom som man inte vill uppleva. Därav följer att den som vill göra en förändring av nödvändigheten måste ifrågasätta sina egna strukturer, som t ex sina värdegrunder, sina beteenden och sina synsätt.

Unfreezefasen i en förändringsprocess är alltid problematisk då vi har starka försvar mot, just – förändring. Det gäller i alla de fall förändringen innebär att man förlorar något som man ser som sitt eller som en mycket viktig del av en själv.

Nästa fas, när väl de etablerade strukturerna är ifrågasatta och i upplösning kommer en sökfas där man letar efter det nya som man är på väg till. Här är det experiment och undersökning som gäller. Ibland vet man dock direkt vart man skall och hur den nya strukturen skall se ut, det är dock ytterst ovanligt att så är fallet.

CHANGE – att bygga om strukturer och sammanhang kräver mycket arbete det också, men har en ton av nyhet och möjlighet i sig. ”Byggnadsfasen” är intressant då den ger hopp och inspiration.

Slutligen kommer man till FREEZE som är den sista fasen, nybygget är klart och man flyttar in i sin nya världsuppfattning och sitt nya sätt att fungera och vara. I denna fas kan man givetvis ibland finna rester av det gamla bygget som sticker upp då och då, så i denna fasen är det viktigt att stå fast vid sitt nya beteende eller synsätt, värdegrund eller världsbild, trots angrepp från omvärlden eller de egna inre drakarna från svunna tider som vaknar då och då.

kurt_lewin_change

Kurt Lewin beskrev också vad han kallar för KRAFTFÄLTSANALYS som ger dig möjlighet att förstå vilka krafter som HINDRAR respektive DRIVER PÅ en förändring du vill uppnå.

3 comments on “FÖRÄNDRING I TRE FASER – PROCESSMODELL”

  1. Pingback: FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

  2. Pingback: KRAFTFÄLT och KRAFTFÄLTSANALYS – Johnny Alm – ledarutveckling, förändring, coaching

  3. Pingback: Vad är det som händer – egentligen – där uppe i riksdagen? – Leadtogold

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *