PERSONLIG EXPANSION och FÖRÄNDRING

Här ger jag kort en bild av hur jag jobbar med olika modeller och vad dessa innehåller samt deras syfte. Temat här snurrar omkring begreppet EXPANSION och det tarvar en viss förklaring, men innan vi börjar med det begreppet vill jag ge två generella modeller över förändring på det personliga planet.

FYRARUMMAREN – förändringens fyra rum

Teorin om Förändringens fyra rum baseras på Claes Janssens forskning vid Stockholms universitet under 1970-talet, där han beskrev individuell och kollektiv självcensur.

Grunden i teorin är en modell i fyra delar, ”fyrarummaren”, som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika stadier i en förändringsprocess. De fyra delarna är nöjdhet, censur/förnekande, förvirring och konflikt samt inspiration/förnyelse.

 

forandringens_fyra_rum_2

I alla förändringsprocesser ser vi ett antal stadier och denna modell ger en bild av dessa på ett sätt som lätt kan förstås. Vi lever i ett läge där vi är mer eller mindre nöjda med livet, och plötsligt händer något som förändrar detta. En ”expansion” in i nya ”territorier” leder till att vi kommer in i ”okänd terräng” som i sin tur många gånger inte kan ses i första stadiet. Det är det som kallas CENSUR. Här vägrar eller vill vi inte se den förändring som tränger sig på. Eller vi vill inte se de delar av oss som debuterat i vårt medvetande, delar som vi kanske inte ville äga eller veta av. Delar som vi kanske projicerat på andra, allt för att inte ta ansvar för den delen av oss själv.

CENSUREN gör oss bättre till mods ett tag, men till slut kan det brista och vi träder in i det ”rummet” som kallas ”FÖRVIRRING”. Vi kan också se det som ett kaosrum, där det mesta som vi trodde på eller såg som sanningar helt plötsligt snurrar runt som i en tromb. Vi förlorar fotfästet, och livet kanske rämnar i hög grad.

FÖRVIRRING eller KAOS är ofta ett steg vår förändringsprocess som vi inte vill uppleva, men som ibland är nödvändigt på grund av att de strukturer som vi hade byggt upp, inte längre Stämmer med de omständigheter vi lever i. Under förvirringsfasen snurrar det runt för oss, och var vi än sätter foten, finns det inget riktigt fotfäste. Vi är förlorade i ett vakuum, eller kanske en spinnande tornado, och vi hittar inte vägen ut. Denna fas är ett steg framåt ofta ett steg bakåt eller kanske till och med två steg bakåt. Här i denna fasen vill vi hitta tillbaka snabbt till en normal tillvaro, men den som väntar och lever kvar i förvirringen och kaoset, kommer att till slut se vägen fram mot nästa rum.

INSPIRATION är belöningen som kommer efter en framgångsrik process där vi expanderat ut i det okända, eller tagit en kamp med våra egna inre demoner. Efter regn kommer solsken, och efter ebb kommer flod. Nu i INSPIRATION börjar det nya som vi strävat efter flöda till oss, ofta på ett mer eller mindre magiskt sätt. Sådant som inte fungerade under den tid vi var i CENSUR och FÖRVIRRING börjar ta ny gestalt och helt plötsligt börjar det fungera. Vi finner vår väg fram, och plötsligt känner vi att det lyfter. Då kanske efter ganska många år av inre arbete, och svåra tider.

De fyra rummen ger oss en förståelse av hur förändringsprocesser ser ut med en metafor baserat på att man är i olika ”rum”. En annan modell är Kurt Lewins modell som ser processen i tre steg, och som pekar på hur vi kan vara proaktiva i processen och arbeta med att finna de krafter som stöder, respektive hindrar vår förändring.

UNFREEZE – CHANGE – FREEZE

Kurt Zadek Lewin var en tysk-amerikansk psykolog, en av de moderna pionjärerna inom socialpsykologi samt organisatorisk och tillämpad psykologi. Han skapade modellen om förändring i tre steg som är

 1. UNFREEZE – Tina upp nuvarande strukturer
 2. CHANGE – Bygg om strukturer och sammanhang
 3. FREEZE – Lås fast den nya strukturen och säkra den genom

Den första fasen är oerhört viktigt, det gäller att se att man behöver göra en förändring och ta steget mot den. Detta skapar givetvis en hel rad av motstånd och också obehag, kanske ångest och symptom som man inte vill uppleva. Därav följer att den som vill göra en förändring av nödvändigheten måste ifrågasätta sina egna strukturer, som t ex sina värdegrunder, sina beteenden och sina synsätt.

Unfreezefasen i en förändringsprocess är alltid problematisk då vi har starka försvar mot, just – förändring. Det gäller i alla de fall förändringen innebär att man förlorar något som man ser som sitt eller som en mycket viktig del av en själv.

Nästa fas, när väl de etablerade strukturerna är ifrågasatta och i upplösning kommer en sökfas där man letar efter det nya som man är på väg till. Här är det experiment och undersökning som gäller. Ibland vet man dock direkt vart man skall och hur den nya strukturen skall se ut, det är dock ytterst ovanligt att så är fallet.

CHANGE – att bygga om strukturer och sammanhang kräver mycket arbete det också, men har en ton av nyhet och möjlighet i sig. ”Byggnadsfasen” är intressant då den ger hopp och inspiration.

Slutligen kommer man till FREEZE som är den sista fasen, nybygget är klart och man flyttar in i sin nya världsuppfattning och sitt nya sätt att fungera och vara. I denna fas kan man givetvis ibland finna rester av det gamla bygget som sticker upp då och då, så i denna fasen är det viktigt att stå fast vid sitt nya beteende eller synsätt, värdegrund eller världsbild, trots angrepp från omvärlden eller de egna inre drakarna från svunna tider som vaknar då och då.

kurt_lewin_change

KRAFTFÄLT

Vid all förändring kommer man att komma in i det som Kurt Lewin kallade KRAFTFÄLT. En klok general försöker förstå sig på dessa kraftfält då deras spel gör att man kan ha framgång eller misslyckas med sina mål i förändringen. Kraftfältet som man arbetar inom vid förändringar kan enkelt beskrivas som bestående av två grupper. PÅDRIVANDE krafter hjälper dig att nå dina mål och stöder din förändring, medan HINDRANDE eller HÄMMANDE krafter verkar som motståndare till dig och din förändring.

De hindrande krafterna i de lägen du arbetar med din egen personliga utveckling finns dels i din omvärld, dels i ditt inre. Ditt psyke är inte alltid intresserat av att stödja dina mål, det finns mer eller mindre kraftfulla vanor, program, och delar av ditt psyke som saboterar dina förändringsmål. Dessa INRE HINDRANDE krafter kan vara dina försvarsmekanismer, dina föreställningar, värderingar, fördomar, ja allt som motarbetar dina mål till förändring är hinder på din väg.

Dessa inre ”drakar” som i egenintresse manipulerar och motarbetar dina mål och din strävan till förändring måste du finna och lära dig möta. De kräver i sig en förändring, de behöver transformeras även de. De ingår helt enkelt i din strategi att förändras. Till att börja med är de motsträviga och hindrande, men det är din uppgift att finna dem, identifiera hur de saboterar din strävan. Allt för att transformera dem till aktiva PÅDRIVANDE krafter. Detta arbete är ett inre arbete, att göra HINDER till PÅDRIVARE.

Det är inte alltid ett enkelt arbete, men väl värt mödan, för att inte säga helt nödvändigt för att du skall nå dina förändringsmål. Det finns en rad sätt att jobba med dessa på, men det första och viktigaste ledet i din förändring är att identifiera dem. Vet du vilka dina drakar är, som på ett listigt sätt manipulerar dig? Här kan andra människor se mera än du!

De yttre HINDRANDE krafterna är ofta klara och tydliga, men inte alltid. Dessa krafter finns i omvärlden, men kan ibland nästla sig in på ett sätt i din egen inre värld så de blir till inre HINDER. Men de har sitt ursprung i din omvärld och de tar sitt grepp om din önskan till förändring och motarbetar dig. T ex om du vill gå ner i vikt, så kan du drabbas av DOLDA hinder, som t ex att den mat du äter är fulltankad med socker. Läser man på innehållsförteckningarna så kan man se att socker finns i många halvfabrikat. Vad har socker att göra i köttbullar t ex?

Det finns en stor mängd HINDRANDE faktorer i många fall i omvärlden så man måste rusta sig inför en förändring så att man vet hur spelplanen ser ut. Detta gör man genom en KRAFTFÄLTSANALYS som i stora drag går till så här:

 1. LISTA alla HINDRANDE faktorer och krafter
 2. Rangordna dem på en skala 1-5 där 5 är de STARKASTE hindren, och 1 de SVAGASTE hindren
 3. Finn strategier för att motverka eller eliminera de hindrande krafterna.
 4. Genomför dina strategier och anpassa hela tiden dem efter de mönster du ser när du påverkar dessa krafter

Den mest eleganta strategin är att göra HINDRANDE krafter till PÅDRIVANDE krafter, dock inte alltid så lätt att genomföra!

De PÅDRIVANDE krafterna kan du också använda en KRAFTFÄLTSANALYS på, då finner du de starka och de svaga krafterna, och kan söka stödja de som är svaga till att bli starkare i spelet om förändringen.

Denna kraftfältsanalys kan du givetvis också använda när det gäller dina INRE HINDER och PÅDRIVANDE krafter. Var dock klar över att det är bra mycket svårare att finna de hindrande än de pådrivande. Dina inre HINDER är som drakar, de kan flyga, de kan gömma sig långt ner i mörkret, de kan använda dina känslor eller dina tankar, allt för att sabotera dig. De är experter på att dölja sig och omforma sig, och ofta har de många bundsförvanter också. De är de svåraste hindren du har att göra med, för du kanske inte ens ser dem! Du tror att de är DU till och med.

Mer om detta finns under rubriken ”JoHari Window”.

NATUREN ger oss möjlighet att förstå begreppet ”kraftfält” på ett bra sätt. Naturen är som en ”canvas” ibland, som minns spåren av ett kraftfält. Här i sanden har VINDEN som kraftfält satt spår med hjälp av ett blad… Vi är också som en ”canvas” där kraftfält som reklam, utbildning, massmedia med flera, sätter sina ”spår”.

kraffalt_i_naturen

EXPANSION – PLÖTSLIG och/eller PLANERAD

Gör dig nu en bild av ditt liv som att det skett inne i en ”box”. Ditt liv i en låda, liksom. Där inne i den lådan finns exakt det som du har upplevt och sett, och hört och utvecklat som egen kompetens och egna förmågor. Det känns tryggt och varmt och du är väl hemmastadd i din box.

Du har en karta över alla dimensionerna i din box, du vet var saker finns, var folk finns, vad de tycker och tänker. Det finns en ”karta” och du är trygg i din box. För några av oss är boxen kanske mindre trygg, och den innehåller sådant som man inte vill ha, eller som man vill förändra.

Du har dock gjort små ”gångar” och genvägar i din box, så du känner dig hemtam och har ett rätt OK liv.

Så, en dag spricker de tunna väggarna på ett ställe i boxen. Det fanns ett ställe som antingen var väldigt tunn redan, eller som av annan anledning ger vika för ett yttre tryck, och plötsligt är EXPANSIONEN där. Genom det där hålet flödar det in materia (människor, företeelser, händelser, ja det kan vara det mest oväntade och också kanske skrämmande som hittar sin väg in i din box.) som dels ställer till det i din box, dels är totalt okänt för dig. Du vet helt enkelt inte hur du skall hantera det.

Du är ställd! Världen är inte längre som den var, folk blir galna eller händelser sker som inte är enligt det trygga mönstret som du hade i din box. Detta KAN vara helt ok om det som strömmar in lätt kan anslutas till det som fanns i just din box. Men ofta är det inte så, det blir helt enkelt väldigt störigt i din box.

Man kan se detta som att någon annans AGENDA har tagit sig in i ditt liv och helt plötsligt ställt allt på ända.

Detta händer PLÖTSLIGT eller PLANERAT. När du själv vill expandera din box, så planerar du det kanske på ett förnuftigt sätt. När andras agendor tar sin in i din box, ja då händer det bara helt PLÖTSLIGT att din box väggar har rämnat, eller att ett stort eller litet hål har öppnat dig ut mot en omvärld som beter sig annorlunda än vad du visste innan.

Ibland händer sådan expansion genom att dina sinnen förändras, och du får en annorlunda bild av verkligheten. Du kanske blir hypersensitiv för vad andra säger, eller gör, kanske blir du överkänslig för dofter eller ljud. Det är som om det skyddsmaterial som finns i väggarna i din box har slutat fungera, och du är helt plötsligt utsatt för omvärldens hårda villkor och energier på ett sätt som skapar förvirring.

Du har nu kommit in i en process att hantera det nya, det som du inte vill ha kanske, tränger sig på och du har inget val annat än att hantera det, och lära dig nya förmågor eller ändra din agenda…

Du är inne i en OKÄND PROCESS. Din box är för alltid förändrad, och hur mycket du än vill återgår till vad som var, så kan du inte det. Du är ute på en inre och eller yttre resa kanske som du måste lära dig hantera.

mirrorgate_logo

OKÄNDA respektive KÄNDA processer

Livet kan beskrivas som en process om man vill, och den livsprocessen tar sin väg genom KÄND och ÖKÄND terräng. Så länge man befinner sig i känd terräng har man i regel vad som krävs i form av inre och yttre resurser för att hantera sin livsväg. Givetvis är det så att inte alla har tillgång till alla de resurser de behöver för att leva ett fullödigt liv i sin livsprocess. Knapphet finns, och givetvis är och har vi alla olika gåvor och har och utvecklat våra förmågor och resurser.

När man kommer in i OKÄNDA processer däremot, är man handikappad, och känner sig kanske inkompetent. Man har inte de resurser eller gåvor, eller förmågor som man behöver kanske. Man känner inte igen terrängen eller de omständigheter man hamnat i, och man kan hamna i ett vakuum, eller en väldigt konstig situation. Man får pröva sig fram, man testar olika steg för att börja förstå och kunna orientera sig i den nya ”världen” man hamnat i. En ”box” är förändrad och man har nya fenomen i den som man inte trodde var möjliga.

EXPANSION har inträffat, på ett sätt som gör dig otrygg och kanske möter du inre motstånd, får symptom som ångest eller oro. Du är i OKÄND terräng. I detta läget kan du också börja FÖRNEKA att det hänt något som förändrat din box (se förändringens fyra rum: CENSUR). Du sluter boxen omkring dig och vägrar se att det hänt något som du måste ta i itu med förr eller senare. Dina försvarsmekanismer spelar dig ett spratt, och kanske i viss mening gör dig en tjänst. Med det menar jag att försvaren gör att du kan ta in de hela i steg och i en takt som gör att du inte får ”overload”.

Om du kommer i ett läge där du får ”overload” däremot, så håller inte censuren, du hamnar direkt in i FÖRVIRRING och KAOS (se förändringens fyra rum: FÖRVIRRING). I det läget kan det vara viktigt att få stöd i en eller annan form. Att reda ut situationen i steg, och skapa en karta över de nya domänerna i din box, som nu tagit sin boning därinne.

OKÄNDA processer handlar om lärande, experiment, omstrukturering av den egna logiken (saker fungerar inte som de gjorde, alltså måste logiken ändras), förkastande av sådant som var ”sanningar”, byggande av nya sanningar, upptäcka det nya som ger en plattform för den EXPANDERADE boxen man nu har sitt liv i.

Det gäller alltså att bygga en NY KOMFORTZON av den kanske ödelagda och söndersprängda boxen man tidigare levde i, som var den tidens KOMFORTZON, som när expansionen sker, blir så omstöpt att den definitivt inte kan kallas ”KOMFORT-zon”. Rätt ord för det nya livsområdet är snarast en UTVECKLINGSZON.

20131210_125513

KOMFORT- och UTVECKLINGSZON

I modellen ”förändringens fyra rum” finns det två ”rum” som kan ses som vara av mer ”komfort” natur är de andra två som definitivt kan ses som vara i det man kan kalla utvecklingszon.

När livet går sin gilla gång och det bara ”tickar”, och man känner en viss nöjdhet i livet så kan man säga att man befinner sig i sin komfortzon. Jag arbetar med ett antal begrepp med utgångspunkt i begreppet komfortzon. Det blir mer spännande när man expanderar ut i det okända och går in i livsområden som man inte kände till.

 • Komfortzonen – man känner sig nöjd, och har full koll inom detta ”livsområde”
 • Potentiellt livsområde – den horisont som man kan blicka ut mot från sin komfortzon. Det ”möjliga” finns inom denna horisont. Drömmarnas land och visionernas domän.
 • Livsområde – hela det område som man av en eller annan anledning berört under sitt liv eller som man bestämt att man skall omfatta, behagligt eller obehagligt
 • Utvecklingsområde – ett område som man berört och som man mer eller mindre bestämt sig för att integrera i det vi kallar för komfortzonen – utvecklingsområdet är ofta förknippat med nyhetsvärde, kanske lite obehag, ibland ångest, t ex om man skall börja klättra i berg och har en liten aning svindel.
 • Integrationszon – nya zoner som man tagit till sig som utvecklingszoner, som i sin tur måste integreras med varandra och med den ursprungliga komfortzonen
 • Okänt område – en zon utanför den zon som hela vårt livsområde är. I denna zon har man inte en dena erfarenhet och alltså är den helt okänd.

Jag försöker illustrera dessa zoner och områden på följande sätt.

komfortzon_1

komfortzon_2

 

komfortzon_3

Modellen med olika zoner och livsområden kan hjälpa dig att se på din livssituation med lite nya ögon. den är en hjälpreda för att kunna orientera sig i olika zoner.

I den KÄNDA och ”KOMFORTA” zonen kan man spelregler och vet hur man skall agera i olika situationer. Det finns en inneboende logik i den zonen och man känner sig därmed trygg och ”komfort”.

I utvecklingszoner och nya livsområden är man ofta utsatt för totalt ”okända processer” och därmed måste man experimentera, söka trygghet på bästa sätt, lära sig, och framförallt undvika att trycka sin gamla rygga logik på en ny situation. Den logiken är ofta helt felaktig i nya livsområden, där en helt annan logik kanske måste till!

Undvik att sätta tvångströja på nya situationer, där tvångströjan är din gamla logik och dina gamla världskarta! Det kommer inte att fungera! Var flexibel, experimentera, ta små steg och lär dig på vägen!

TVÅ AGENDOR

När expansion och kraftfull förändring händer, ja då kan man lugnt räkna med att man har ett läge där man är del i mer än en agenda. Med det menar jag att vi alla ”har vår agenda”, men att omvärlden har sina agendor. I den brytpunkten som uppstår där, mitt emellan alla agendor som man är delaktig i, eller som man påverkas av så kan det uppstå starka rörelser inom en själv och i omvärlden.

Vi kan krasst konstatera att vi är ständigt och jämt utsatta för andras agendor och viljor, vi lever i ett samhälle där ett ramverk som stat och kommun levererar, och de har sina agendor. Företag har sina, och grupper som vi är med i socialt sett har sina. Familjen och dess medlemmar har sina agendor, och där, mitt i skärningspunkten står vi med VÅR agenda.

Klart det kan bli svårt att hantera så komplexa situationer, speciellt om och när man expanderar sitt synfält och sin förståelse för hur världen egentligen fungerar. Det kan komma en tid då man tappar greppet och inte kan orientera sig (se förändringens fyra rum: FÖRVIRRING), och den egna agendan ser ut att ha blivit pulvriserad och eller gått upp i rök och damm.

I det läget är det klart bra att tänka sig att just du har TVÅ AGENDOR, eller kanske rättare sagt att det finns en EGO-agenda (din) samt en SJÄLS-agenda, som då är vad din själ egentligen har tänkt sig.

Vi har alla två agendor, få lyssnar dock på själens agenda, eller kämpar emot själen agenda. Det är inget negativt i det, och helt okej egentligen. Från själens perspektiv är det OK att ha det som man har det. Själen gör inte den typen av bedömningar eller ställningstaganden, utan låter oss hållas och lär sig av det.

Men när tillvaron kanske blivit så annorlunda eller konstig så man inte längre har sin kompass (en utväxt på din agenda) till hands utan det snurrar på för en, utan man har möjlighet att ta sig ur tromben man hamnat i, mitt emellan alla andras AGENDOR, ja då kan det vara tryggt att veta att själens agenda finns där tillgänglig. Det är dags att böra lyssna på den agendan i det läget.

Den överblick över tillvaron som själen har, är nämligen vida överlägsen din överblick. Själen har också en AGENDA som den vill sätta i verket, och kanske, kanske inte har en del av det som hänt dig vid din expansion varit del i vad själen har satt i verket.

Hur som har du i ett visst läge i din expansion chans att börja lyssna mer tydligt och klart å din själ och dess agenda. Att dansa tango med din själ… och lär dig att följa din själ. Då har du fått ihop din agenda med din själs, och då blir tu, ett och agendan blir klar och tydlig som ett stilla vatten i gryningen!

namnlos-bild

SMULSPÅRET

Smulor från den rikes bord vet alla vad det är, men smulor som kommer från den del av oss, som vet mer än vi som ego, kan ge rik skörd. I avsnittet om TVÅ AGENDOR framgick att jag aktivt tar perspektivet i min rådgivning att det finns agendor bortanför vårt ”dagsmedvetande”, som kan ”tappas på information”.

Det är en lärprocess som kommer som en följd av att man utvidgar sin komfortzon, t ex genom en tydlig EXPANSION. Det behöver dock inte komma genom en dramatisk expansion, det kan lika gärna komma steg för steg.

Jag kallar detta att göra sig känslig för att läsa ”smulspåret”. Smulor lockar till att följa spåret och på vägen ta del av den näring som smulorna ger. Det kan läsas som att ”följa de signaler som vår själ sprider ut för oss att se, och ta del av den visdom och de äventyr som detta leder till”.

SMULSPÅRET är ofta lite oväntade insikter, människor som passerar ens väg och som påverkar en till nya insikter och nya VAL, det kan vara böcker, artiklar, nyheter etc, som gör en uppmärksam på något som pågår i ens inre för tillfället.

Riktiga smulor på smulspåret är SJÄLVLYSANDE, de ger ett AHA och en tydlig riktning eller tydlig insikt. De kommer också i RÄTT TID, så de har TIMING. I managementlitteraturen finner vi begreppet ”JIT” – Just In Time, och det kan vi med lätthet applicera på just ”SMULSPÅRET”.

Man kan träna upp sig på att se smulspåret och ju mer man läser det, och använder sig av det, ju mer tydliga signaler ger det. Det bör dock sägas att smulspåret ofta leder en ifrån själva EGOTs starkaste önskningar, fördomar och program. Det är själen som lägger ut smulspåret, och det är alltid riktat mot just själens AGENDA, inte mot EGOTS agenda!

Träna dig på att läsa och följa det, men räkna lugnt med att egot och ditt undermedvetna kan komma att sätta käppar i hjulet! Rationalitet är en av bovarna som egot använder för att sätta käppar i hjulet. Så när den rationella och logiska sidan är där, och slår benen av den lekfulla följaren av smulspåret, ja då är det risk att man går tillbaka till den trygga komfortzonen och lämnar sin utvecklingszon!

VISKNINGAR och ROP (signalstyrkan)

Kommer inom kort!

MINDFULNESS VADÅ?

I min erfarenhet som bygger på två kraftiga och långvarig livsomstöpande erfarenheter (den ena på nittotalet under fem år, och den andra under ca 6 år på 2010-talet) så har jag haft svårt att vara ”mindful”. Hur skall man kunna vara ”mindful” när stressen stiger en upp över öronen? Inte lätt, och kanske är det till och med så att man, om man lyckas med sin mindfulness (vaken uppmärksamhet) så missar man kanske en erfarenhet som ens själ söker efter, nämligen att befinna sig i kaos och kraftfull omstöpning.

Jag har i annat sammanhang beskrivit lite om hur vi har minst två agendor. Egot har sin agenda, och själen har sin. Egots agenda är rent logiskt sett att ”ha det bra, och må gott, ha framgång, leva nöjt” etc. Vi kan finna många sådana nyckelord som t ex att ”åka gräddfil” som tillhör egots domäner och egots agenda. Själen däremot har sin agenda, och den kanske går totalt stick i stäv med egots agenda.

Själen kanske har en agenda som handlar om att uppleva kaos, stöpa om sig själv i grunden, eller om man tror på det – balansera sin karma och därmed skapa en plattform som består av samlade erfarenheter utan obalanser.

Någon har sagt ”Visdom är kristalliserad smärta”, och det var Rudolf Steiner som sa det. Kanske är det så att förändring som är totalt oförståelig för oss som ”egon”, är totalt i linje med vår själs plan att hantera gamla obalanser.

I mitt livsperspektiv som vuxit fram över tid, som konsekvens av de starka transformerande upplevelser under en följd av år, konstaterar jag att egots logik som jag levde med tidigare, inte längre håller. Jag har klart gått igenom en expansion av min logik som lett till en ny syn på att ”frid och mindfulness” har SIN tid, och KAOS har sin. Båda finns, båda behövs och är lika kära och intressanta för själen. Kanske är tillståndet av kaos MER intressant för själen, för då, ja då, vet man att man expanderar ut i ny terräng och nya domäner.

Själen vill utvecklas i stor skala och med lite skruv på sakerna, egot däremot vill nog ha det gott och fint mest hela tiden.

Så mindfulness i meningen ”vaken uppmärksamhet” kanske också är en del av kaos, även om man i det läget kanske är lite för MINDFUL alltså vaket uppmärksam på eländet man är inne i.

Följande rubriker är under bearbetning för att få egen text:

 • TIMING, allt har sin tid – om VILA – RÖRELSE
 • MIRRORGATE- när omvärlden speglar dina brister och svagheter
 • FLOW & GRUS i dojan
 • JoHari WINDOW
 • MOD – att göra det TROTS OBEHAG och RÄDSLA
 • ATT STÅ UPP MOT DE YTTRE DEMONERNA, speciellt de som säger sig vara ”goda”
 • TRANSAKTIONSANALYS
 • LIFE LOOPS
 • CENTRUM & PERIFERI
 • TA HEM SINA PROJEKTIONER
 • SKUGGAN
 • KAOTISKA NODER – när himmelen rämnar..
  • brexit
  • USA valet
 • LIFE LOOPS
 • VERIFIKATION